OLD ORDER AMISH

Hvem er de?

Til tross for sitt europeiske opphav finnes medlemmer av Old Order Amish i dag primært i Nord-Amerika. I USA er bosetningene spredt over et tjuetalls stater, mens de i Canada kun bor i provinsen Ontario. Det er vanskelig å vite nøyaktig hvor mange Amish som finnes, men en måte å estimere antallet på er ved å telle antall distrikt. Hvert distrikt har ca. 25-30 hushold, og i 2001 var det ca. 200 distrikt i USA mot 10 i Canada. Når det gjelder antallet medlemmer i et hushold varierer dette noe, men i gjennomsnitt består et hushold av mor, far og 7-8 barn.

Old Order Amish kjennetegnes av sin sterke tro, som viser igjen i alt fra kleskodeks, transportmiddel (hest og kjerre), språk (deitsch), manglende elektrisitet, til bibelbruk. Sekten kan sees på som en forlengelse av det som gjerne kalles den Anabaptistiske bevegelse som fulgte Reformasjonen i Europa tidlig på 1600-tallet. Amish er et konservativt folk som tar sterk avstand fra storsamfunnet og det moderne liv, hvilket er en av deres hovedstrategier for å bevare den livsstilen de selv mener er passende.

Dette viser igjen i de fleste sider av deres livsstil. De har sine egne skoler, de foretrekker selvforsynt jordbruk, og menigheten består av et kollektivt ideal og de har derfor ingen kirkebygninger. Dette er bare noen få eksempler på konservatismen Amish fremmer. Med andre ord betyr det å være Amish, fundamentalt uttrykt, å ta avstand fra storsamfunnet.

Feltarbeid

Som del av min hovedfagsoppgave i sosialantropologi (2003) ønsket jeg å undersøke nærmere hvordan amish-livet var. Religion har alltid vært en av mine store interesser, samt at jeg ønsket et noe uvanlig feltarbeid. Ikke mange har gjort nettopp dette ettersom konservative amish sjelden lar utenforstående, også kalt English, ta del i deres dagligliv. Jeg påbegynte mitt feltarbeid våren 2001 og klarte, etter mye om og men, å få innpass i dette uvanlige samfunnet. Lite eller ingenting er tidligere skrevet om amish i Canada, hvilket gjorde mine forberedelser noe vanskelige. Det jeg lærte, lærte jeg gjennom egenerfaring og litteratur basert på andre amish-bosetninger i USA.

Les pdf-fil med deler fra oppgaven om dette

Funn og erfaringer

Mesteparten av det jeg har lært, lærte jeg gjennom å leve amish-livet sammen med mine amish-familier. Jeg deltok i dagliglivet som et hvilket som helst familiemedlem, og arbeidet side ved side med dem fra soloppgang til solnedgang. Vi melket kyr, foret dyr, arbeidet på jordet, og jobbet i grønnsakshagen. Familiene jeg bodde med fikk meg alltid til å føle meg velkommen og inkludert. Tidvis var arbeidet både fysisk og mentalt krevende ettersom jeg jobbet hardt på gården, samtidig som jeg hver kveld førte dagbok for å notere meg de funn jeg gjorde. Amish har en tradisjonell kjønnsrolleinndeling, og deres samfunn er i aller høyeste grad organisert etter kjønn og alder. Som enslig, ung kvinne på alder med døtrene i familiene jeg bodde med gled jeg, på tross av alle forutsigelser, inn i familien som et av «barna».

Et av de viktigste funn jeg gjorde gjaldt organiseringen av amish-bosetninger i USA versus Canada, et funn som ikke har vært gjort kjent tidligere. Amish i USA har 4 hovedformer for sosial organisering. Dette er husholdsenheten, bosetningen, menigheten (distriktet), og andre former for tilslutninger. Men denne sosiale organiseringen er annerledes i Canada. I USA kan kun noen distrikt innen en bosetning leve etter samme religiøse reglement (Ordnung), hvilket gjør det umulig for alle distrikt innad i en bosetning å samarbeide. I Canada er en bosetning mye mer begrenset i form av at alle distrikt innen en bosetning lever etter samme regler (Ordnung) og kan derfor samarbeide i religiøse sammenhenger hvis nødvendig. Selv forklarte amish-folket at en årsak til forskjellen er størrelsen på bosetningene. Ettersom det er færre amish innen hver bosetning i Canada, er det lettere for dem å samarbeide både om de religiøse leveregler (Ordnung), samt på andre måter i hverdagen. Videre har de ulike bosetningene i de ulike landene ulik historikk, i tillegg til ulik fortolkning av de religiøse regler (Ordnung). Blant annet har de ulike bønnebøker og salmebøker. Med andre ord skal man være forsiktig med generaliseringer også når det gjelder Old Order Amish.

Teoretisk perspektiv i oppgaven

Mitt hovedfokus var hvordan et så konservativt folk klarte å bevare sin tradisjonelle livsstil, særlig med tanke på at de bor i noen av verdens mest multi-kulturalistiske land. Gjennom tematikk som produksjon og reproduksjon av samfunn og sosial organisering, forsøkte jeg å forstå hvordan amish selv ser på verden og deres plass i denne, samt hvordan de ser på sin egen rolle i storsamfunnet og storsamfunnets medlemmer. Ettersom reproduksjon var ett hovedtema, forsøkte jeg å få mer innsikt i dette gjennom å øke min forståelse av signifikante religiøse ritualer og seremonier.

Les pdf-fil oppgavens inndeling

Historier fra felten

Historiene under er hentet fra hovedfagsoppgaven min. Derfor er også alle på engelsk. Jeg vil minne om at alle informanter er anonymisert, og det er umulig å finne tilbake til hvem som har sagt hva. Klikk på tittelen til historien du vil lese: god fornøyelse!

Amish Baptism
Converting to the amish
Gender segregation
Amish Magazines
An amish school meeting
An amish school sale
Shunning
Amish Sunday School
Thesis content
«Travelling amish»
An amish wedding
Working amish«We are in this world, not of it.»
Amish ordtak basert på ideen om helliggjørelse fra Bibelen
Design and development by Impress Publisering