MBC/LMGM

Leve mer, gruble mindre!Leve mer, gruble mindre! (LMGM) består av en hovedbok, en arbeidsbok og en voksenveileder. Hovedboken og arbeidsboken er skrevet for ungdom og til ungdom. Målet er å lære ungdom og unge voksne å være mer til stede i egne liv, og slik takle livets mange utfordringer bedre. Leve mer, gruble mindre! er basert på mestringskonseptet Oppmerksom mestring som presenterer oppmerksomt nærvær (mindfulness) som et hensiktsmessig utgangspunkt for å styrke egne mestringsevner. Etter en presentasjon av oppmerksomt nærvær vil du lære hvordan du kan takle ulike former for påkjenninger, lære mer om følelseslivet ditt, og hvordan du kan kommunisere på en god måte med de rundt deg.

Hovedbudskapet er at det kun er du som har ansvar for ditt eget liv og hvordan du vil leve det, og disse bøkene vil kunne gi deg noen redskap til å mestre livet ditt på best mulig måte.

Foreløpige analyser i pågående forskningsprosjekt viser at ungdom opplever LMGM som meget nyttig.

Serien finnes også i e-bokversjon. Både papirutgaven og e-bøkene kan kjøpes på hertervigforlag.no.

MBCMBC er en forkortelse av «Mindfulness-based Coping». MBC er et kurs basert på psykososiale ferdigheter, med det formål å lære disse til ulike målgrupper. Kurset er pedagogisk lagt opp, med noe teori og hjemmeoppgaver. Det presenteres i sin helhet i boken «Mestringsteknikker for livsvansker», som ble utgitt i november 2008. Andre utgave kom ut i 2012. I utgangspunktet er MBC utviklet for polikliniske psykiatriske pasienter, men jeg har også hatt varianter av kurset for andre målgrupper som elever i videregående skoler, ledergrupper ved utdanningsinstitusjoner, samt åpne publikumsforedrag.

Boken kan kjøpes på hertervigforlag.no.

I min doktorgrad er ett hovedfokus å måle effekten av MBC for målgruppene elever og pasienter.

Se link for en kort orientering om mitt PhD-prosjekt


Om MBC

Konseptet har sitt utspring i kognitiv teori og terapi, men kurset er pedagogisk lagt opp. Formålet er å lære deltakerne ferdigheter og metoder for å mestre det som i hverdagslivet oppleves som problematisk, bedre. Grunnelementet i MBC er mindfulness, slik det defineres av Kabat-Zinn (1990; 1994) og forklares av Linehan (1993a; b). Det som skiller MBC fra andre, tilsvarende konsepter er først og fremst MBCs pedagogiske oppbygning. MBC er inndelt i 4 hovedmoduler med en påfølgende repetisjonsmodul. Første modul går over 3 møter, mens de resterende har en varighet på 8 møter hver. Deltakerne og gruppelederne møtes en gang per uke, over totalt 30 møter. Kursets første del er mindfulness. Dette er oppmerksomhetstrening. Vi fokuserer på hvordan vi kan ta kontroll over oppmerksomheten, for å kunne være mer bevisst til stede her-og-nå. Del to kalles stressmestring. Med begrepet «stress» menes det som oppleves som både følelsesmessige og fysiske påkjenninger. Begrepet dekker derfor mer enn i vanlig dagligtale. Første del gjelder opplæring i teknikker for å «holde ut» vanskelige situasjoner, tanker og følelser. Vi jobber deretter mot det langsiktige mål om å «akseptere» det som oppleves som problem. Affektregulering er navnet på tredje modul. Vi lærer oss å gjenkjenne og å identifisere følelser, for å kontrollere disse bedre. Å forholde seg til sterke følelser på en ikke-vurderende måte er sentralt. Nest siste del er relasjonshåndtering. Denne delen innebærer blant annet opplæring i å avslå forespørsler, samt å be andre om noe, med hensyn til egne mål, relasjoner og selvrespekt. Kurset avsluttes med en repetisjonsmodul som har en varighet på tre møter. Innholdet i denne kan variere noe på bakgrunn av gjeldende gruppes behov.

Hver MBC-gruppe består av 6-8 deltakere, som møtes en gang per uke i 2 x 45 minutter. De første 45 minuttene blir brukt til å utveksle erfaringer om ferdigheter fra forrige møte. Vi diskuterer arbeidsark, skjema for hjemmearbeid og Dagbokskort, som deltakerne jobber med mellom møtene. Det er godt samarbeid mellom de faglige involverte parter i MBC, med blant annet veiledninger og behandlermøter. Utover dette arrangeres orienteringsmøter, pårørendekvelder, evalueringsmøter, og ettervernsmøter. For mer informasjon om eventuell deltakelse, se linker under.

Om boken

MBC-manualen er skrevet med det mål å bruke den i undervisningsøyemed i ulike kontekster. Den er strukturert som en arbeidsbok, og kronologisk oppbygget med arbeidsskjema tilhørende hvert møte i etterkant av en presentasjon av gjeldende møte.

Hovedårsaken til at vi ville skrive boken er at vi mener det mangler et undervisningstilbud på institusjonen. Vår distriktspsykiatriske tilhørighet er i et område med et relativt lavt innbyggerantall, og vi sto ovenfor utfordringen med å finne et konsept som var generelt nok i sin oppbygning til å favne om en heterogen klientgruppe. Derfor utviklet vi MBC som inkluderer klienter på tvers av diagnoser. Ettersom boken er skrevet som en arbeidsbok er det ikke nødvendig å delta på kurs for å jobbe seg gjennom boken. Manualen kan også leses individuelt.

Ulike MBC-kurs

Jeg har utviklet det jeg kaller MBC Innføringskurs. Varighet er ca. 1 dag. Formålet er å gi de som er interesserte i MBC en presentasjon av kurset, samt noe trening i utvalgte ferdigheter fra kurset. Dette kursformatet har fått en del interesse fra institusjoner og/eller bedrifter som ønsker å gi sine ansatte noen redskap for stresshåndtering.

Til tross for at manualen ligger på det åpne marked og er tilgjengelig for alle, har jeg utviklet et MBC sertifiseringskurs for de som ønsker å bli MBC-instruktører. Deltakelse innebærer en grundig innføring i MBCs teoretiske rasjonale, utveksling av erfaringer vi har gjort oss, samt praktiske øvelser i hvordan man kan formidle MBC. Kurset er godkjent i Norsk Psykologforening, Norsk sykepleierforbund, samt for allmennpraktikere i Den norske legeforening.

For mer informasjon om ulike kurs og/eller foredrag, se linken «Kurs og foredrag».

Linker:

Dalane DPS
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Brosjyre: MBC i pdf-fil

"Formålet er å lære deltakerne
ferdigheter og metoder for å
mestre det som i hverdagslivet
oppleves som problematisk, bedre..."
Design and development by Impress